LAWLY ympäristölainsäädäntö

MILJÖLAGSTIFTNING

Alla företag och verksamheter berörs av miljölagstiftningen. Beroende på typ av verksamhet eller bransch kan antalet krav som man berörs av, enbart gällande hantering och användning av kemikalier och hantering av avfall, uppgå till hundratals olika krav. Att hålla reda på alla dessa krav, deras ändringar och grad av efterlevnaden är nästan omöjligt att hantera på egen hand i till exempel ett Excel-ark.

LAWLY har utformats som ett skräddarsytt verktyg för att hantera just dessa uppgifter. Med hjälp av dashboards och olika supportverktyg kan ni sköta hanteringen mycket mer effektivt. Kravregistret gör att ni kan bedöma nivån på efterlevnad, tilldela uppgifter till olika personer och systematiskt följa upp efter avslutad planerad åtgärd. Ni kommer snabbt att kunna se vilka områden som behöver mer arbete för att uppnå efterlevnad.

Om ni ställs inför svåra eller komplicerade utmaningar gällande lagstiftning är det enkelt att kontakta våra konsulter för att få ytterligare stöd.

För oss omfattar miljökraven generellt följande:

 • Allmänt miljö
 • Fastighetsförvaltning / markanvändning
 • Vatten och avloppsvatten
 • Farligt avfall och icke-farligt avfall och
 • Utsläpp till luft
 • Farlig kemikalier
 • Farligt material

Du kan välja att beställa både miljölagstiftning och arbetsmiljölagstiftning tillsammans. Det finns också en enklare version tillgänglig som heter HSE LITE.

LAWLY ger dig en skräddarsydd förteckning över de krav som berör er verksamhet. Vi hanterar alla ändringar och meddelar dig om de ändringarna som du behöver känna till. Tjänsten ger dig en kontinuerligt uppdaterad databas med information om miljö- och arbetsmiljölagstiftningen. Kraven i miljö- respektive arbetsmiljöledningsstandarderna att identifiera och följa upp tillämplig lagstiftning uppfylls och det är lätt att bevisa för alla intresserade intressenter.

Who can benefit from this service?

The service is well-suited to an organisation of any size, operating in any sector.

External assessors are increasingly familiar with LAWLY and, in some cases, it has become the chosen tool for their own use.

LAWLY työsuojelulainsäädäntö

HÄLSA OCH SÄKERHETSLAGSTIFTNING

Alla företag och verksamheter berörs av arbetsmiljölagstiftningen. Att hålla reda på alla dessa krav, deras ändringar och väl man sköter efterlevnaden är nästan omöjligt att hantera på egen hand i till exempel ett Excel-ark.

LAWLY omfattar dessa områden när det gäller arbetsmiljö och säkerhet:

 • Ledning och styrning Arbetsmiljö
 • Yrkeshygien
 • Hälsa och säkerhet
 • Nödlägesberedskap

Under dessa huvudområden täcker vi mer specifika ämnen som organisatoriska krav, krav relaterade till fysiska, kemiska, biologiska och psykosociala faktorer, tekniska säkerhetskrav på maskiner och utrustning, skydd för anställda, riskhantering etc.

Du kan välja att beställa både arbetsmiljölagstiftning och miljölagstiftning tillsammans. Det finns också en enklare version tillgänglig som heter HSE LITE.

En säker arbetsplats

Syftet med arbetsmiljölagstiftningen är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet och att skapa en god arbetsmiljö. För att lyckas med detta krävs det att företaget arbetar systematiskt i sitt arbetsmiljöarbete. Enligt arbetsmiljöförordningen är alla företag skyldiga att ge sina anställda tillgång till arbetsmiljölagstiftningen, vilket man kan göra genom LAWLY.

VEM KAN DRA NYTTA AV DENNA TJÄNST?

LAWLYS bevakning av arbetsmiljölagstiftningen underlättar vardagen för ansvariga för arbetsmiljöarbetet oavsett bransch eller storlek på företaget. LAWLY är ett mångsidigt verktyg för att arbeta med arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor. Om ni ställs inför svåra eller komplicerade utmaningar gällande arbetsmiljölagstiftning kan ni kontakta någon av våra konsulter för att få ytterligare stöd.

LAWLY johtamisjärjestelmästandardit

STANDARDER FÖR LEDNINGSSYSTEM

LAWLY innehåller ett ISO-standardpaket som innehåller alla krav som finns i ledningssystemstandarderna ISO 9001, 14001 och 45001. Med hjälp av informationen i verktyget kommer du att kunna bedöma efterlevnad mot standardkraven.

ISO-standardpaketet är på engelska men kan göras tillgängligt på andra språk på begäran.

Genom att kombinera ISO-standardpaketet med LAWLY’s revisonsverktyg får du ett svårslaget innehålls- och verktygspaket för att utvärdera ditt ledningssystem och dess implementering.

Management systems standards are not sector specific. This means that the terminology used in them may be different to what you are used to. It may be a challenge to understand how a given requirement translates into real life. LAWLY aims to bring clarity in this regard and to help make the documentation requirements more obvious.

VEM KAN DRA NYTTA AV DENNA TJÄNST?

Tjänsten är lämplig för organisationer som har ett ISO 9001, 14001 eller 45001 ledningssystem på plats eller planerar att införa ett. Tjänsten är också ett stöd för de som arbetar med att utveckla, implementera eller utvärdera dessa ledningssystem.

LAWLY auditoinnit ja löydöksien hallinta

Revisionsverktyget

Med revisionsverktyget kan du planera och genomföra lagrevisioner,  interna revisioner, utvärderingar och andra bedömningar av efterlevnad.

Granskningarna kan baseras på innehållspaket som redan finns i LAWLY, såsom lagstiftning eller kraven i ledningssystem, eller baserat på era egna interna krav eller annat externt innehåll.

Att dokumentera resultat och observationer är enkelt och smidigt. Verktyget kan användas på vilken mobil enhet som helst. Fotografiska bevis samt platsdata kan bifogas till varje iakttagelse.

Verktyget gör det enkelt att hantera och följa upp avvikelser och korrigerande åtgärder som har uppstått vid en revision. Dashboards och grafer ger en bra översikt av status och kan användas till exempel som underlag till ledningsmöten.

Revisionsverktyget är ett tilläggsverktyg som låter dig planera och genomföra revisoner av olika slag, till exempel lagkrav, interna krav eller ledningssystem. Verktyget kan också användas för att dokumentera och hantera t.ex. säkerhetsobservationer.

VEM KAN DRA NYTTA AV DENNA TJÄNST?

Tjänsten är avsedd för verksamheter som på olika sätt har behov av att utföra interna revisioner, lagrevisoner eller andra granskningar av efterlevnad.

När du planerar att utveckla och implementera ett ledningssystem kan verktyget användas för att utföra en gapanalys. Resultaten ger en färdig lista över åtgärder som behöver slutföras inför certifiering. För organisationer som redan är certifierade erbjuder verktyget möjligheten att effektivisera sina internrevisioner.
>Om ni behöver ytterligare stöd med dessa frågor erbjuder vi konsulttjänster inom området och kan hjälpa till att genomföra till exempel lagefterlevnadsrevisioner, interna revisoner och intressentanalyser.

LAWLY rekisterit ja luettelot

INTERNA REGISTER OCH EGET INNEHÅLL

LAWLY kan ge er möjlighet att skapa och underhålla en mängd interna register och kontroller. Några exempel på detta är:

 • Register över identifierade risker

- Information om identifierade risker på arbetsplatsen, inklusive riskbedömningar före och efter genomförda åtgärder samt potentiella beräknade kostnader relaterade till varje risk.

 • Uppgiftshanterare

- Information om alla uppgifter som har skapats av användare, med statusindikering, tilldelad ansvarig person och tidsfrist för slutförande.

 • Kemikalieregister

Uppgifter om alla kemiska produkter som lagras och används på arbetsplatsen inklusive information om plats, mängd, potentiella faror och nödvändiga skyddsåtgärder. Säkerhetsdatablad kan också bifogas.

 • Register för egenkontroll mm

Planera och tilldela uppgifter och kontroller enligt miljötillstånd, egenkontrollplaner, inspektionsrapporter från myndigheter etc., inklusive förfallodatum och ansvariga personer.

 • Underhålls- och besiktningsscheman

Planera och tilldela uppgifter i underhålls- och besiktningsscheman för maskiner och utrustning, inklusive förfallodagar, påminnelser och ansvariga personer

 • Arbetsmiljölagstiftning tillgänglig för alla

En separat vy för snabbåtkomst av arbetsmiljölagstiftning som företaget är skyldig enligt lag att göra tillgänglig för alla anställda.

Ledningssystem och lagstiftning kräver att organisationer dokumenterar mycket information om miljö, arbetsmiljö och säkerhet. Vår tjänst gör det möjligt för användare att ställa in datum för när dessa dokument behöver uppdateras, oavsett om det gäller en kvalifikation som har ett utgångsdatum eller en bedömning som behöver ses över regelbundet. Alla originaldokument som du har kan bifogas i registren, vilket gör verktyget till ett perfekt dokumenthanteringssystem.

Who can benefit from this service?

The Internal HSE Registers Tool is included in all Content Packages except for HSE LITE.

LAWLY omat vaatimukset -toiminto

INTERNA KRAV

Förutom alla lagstadgade krav är verksamheter också bundna av krav som härrör från tillstånd, inspektioner, interna policyer och olika avtal.

Du kan hantera alla dessa krav i LAWLY. För att göra saker snabba och effektiva har du möjlighet att ladda upp dina interna krav till databasen från ett befintligt Excel-ark. Du har också möjlighet att tillämpa samma interna krav på flera arbetsställen samtidigt. Som administratör av ett företagskonto kan du till exempel hantera innehållet på alla dina specifika konton med en enda åtgärd. Detta gör de interna kraven i LAWLY särskilt användbara när du hanterar en organisation med flera arbetsställer i ett eller flera olika länder.

Funktionen Interna krav är ett separat tilläggsverktyg som kan länkas till vilket innehållspaket som helst.

VEM KAN DRA NYTTA AV DENNA TJÄNST?

Många verksamheter, till exempel inom tung industri, står inför ett stort antal krav som följer t.ex. av deras miljö- och kemikalietillstånd. Att hantera alla dessa krav utan ett stödjande verktyg är arbetskrävande och ökar risken för bristande efterlevnad.

contact us

I VILKA LÄNDER ÄR NI VERKSAMMA?

Ramboll har 15 000 experter i 35 länder runt om i världen. Dessutom har vi kunniga partners och välutvecklade nätverk. Tillsammans kan vi hjälpa våra kunder på alla kontinenter och i nästan alla länder. Vi arbetar för närvarande med att kunna erbjuda LAWLY i alla delar av världen och skulle därför gärna höra vilka länder du är intresserad av.

Idag finns LAWLY i Finland, Sverige, Danmark och Norge. Innehållet tillhandahålls både på engelska och på det lokala språket.

Kontakta någon av våra experter för mer information.

LAWLY är verktyget som kan ge förenkla och harmonisera arbetet med HSE-frågor i internationella verksamheter. Kombinationen av lokala kunskaper inom lagstiftning, flerspråkig service och en digital plattform som hanterarorganisationsstrukturer på flera nivåer ger en optimal lösning.

Who can benefit from this service?

We all operate more or less in a global environment. Ensuring compliance with local requirements is a necessity and ensuring that all our partners are equally committed is just as important.