shutterstock_203618407_muok_levea

Ratkaisu yrityksen HSEQ-haasteisiin

LAWLY tarjoaa kattavan ratkaisun organisaatioille, jotka tavoittelevat korkeampaa tasoa HSEQ-asioiden hoidossa ja kartoittavat toimintasuunnitelmaa kestävämmän liiketoiminnan luomiseksi. LAWLY:n avulla organisaatiot voivat tunnistaa heitä koskevia vaatimuksia tulivat ne säädöksistä, sisäisistä ohjeista tai ulkopuolisten sidosryhmien vaateista, pysyä ajantasalla säädösmuutoksista, suorittaa erilaisia riskinarviointeja ja vaatimustenmukaisuusarviointeja sekä järjestelmään liittyviä poikkeama-analyysejä, suunnitella korjaavia toimenpiteitä ja seurata niiden toteutumista annetun aikataulun puitteissa.

Ilman oikealaisia työkaluja, vaatimusten tunnistaminen ja hallinta on työlästä, aikaa vievää ja joissain tapauksissa lähes mahdotonta. Organisaatioilla, joilla on vieläpä toimipisteitä ympäri maailmaa, voi olla erittäin haasteellista saada verrattavissa olevaa tietoa eri toimipisteiden tilanteesta ja kerätä niistä luotettava kokonaiskuva.

Rambollin digiavusteinen konsultointipalvelu on räätälöity vastaamaan nimenomaan näihin haasteisiin. Tarjoamme digitaalisten työkalujemme mukana ja lisäksi erikoisosaajia, jotka voivat tukea organisaatioita kaikilla tasoilla- perustehtävistä johtotehtäviin, mukaan lukien ulkopuolisille tehtävien raporttien laatimisessa.

digiavusteisia ratkaisuja organisaatiosi tueksi

Riittää, että tiedät mitä toimintoja teillä on — LAWLY-tiimimme voi ottaa niistä kopin. LAWLY:n digitaalisiin työkaluihin kuuluu kahdenlaisia rekistereitä, jotka ovat osa jatkuvaa laki- ja säädösseurantapalvelua, kolmentyyppisiä arviointilomakkeita, toimenpiteiden hallintamoduuli sekä laaja skaala erityisosaamista. Kaikki mitä tarvitset tunnistaaksesi ja suunnitellaksesi HSEQ-asioiden hoitamista ja hallitsemista tehokkaasti.

OMINAISUUDET JA TOIMINNALLISUUDET

Seurantamoduuli

Vaatimusrekisterit

Vaatimusrekisterit ovat hyödyllisiä jokapäiväisessä HSEQ-asioiden eteenpäin viemisessä. Rekisterien avulla käyttäjän on helppo tunnistaa merkittävimmät lainsäädännöstä tulevat vaatimukset ja jatkuvasti seurata toimintojensa tasoa ja vaatimuksenmukaisuutta. Vaatimusrekisterien avulla käyttäjä löytää ne vaatimukset, jotka soveltuvat nimenomaan hänen vastuualueeseensa. Rekistereissä on yhteenveto säädöksistä ja vaatimuksista ja ne mahdollistavat arviointien tekemisen ja muistiinpanojen tallentamisen. Vaatimuksia voi etsiä sisältöpaketeittain ja vastuuhenkilöittäin. Jatkuva säädösmuutosseuranta kuuluu lakirekisteri-työkaluun. Käyttäjä pääsee luomaan säädösmuutosraportin haluamalleen ajanjaksolle ja tilattua itselleen muistutuksia.

ARVIOINTIMODUULI

Arviointimoduulin avulla käyttäjä pääsee luomaan räätälöityjä arviointeja määrittelemällä itse tarvittavat parametrit tai käyttämällä valmiita tarkastuslistoja. Valmiita tarkastuslistoja löytyy:

 • Riskinarviointia varten
 • Vaatimustenmukaisuusarviointeja varten
 • Järjestelmäarviointeja varten


Riskinarvioinnit

Riskinarviointilomakkeella käyttäjä voi laatia kirjallisen arvioinnin tunnistamalla ensin vaarat ja arvioimalla sitten riskin suuruus. Lomakkeen avulla käyttäjä voi myös tunnistaa mahdollisuuksia ja asettaa korjaavia toimenpiteitä tärkeysjärjestykseen.

Vaatimustenmukaisuusarvioinnit

Tarkastuslistat vaatimustenmukaisuusarvioinnille mahdollistavat erillisen auditoinnin tai arvioinnin, josta jää kirjallinen raportti, joka tallentuu järjestelmään, mutta on myös tulostettavissa.  Valmiin tarkastuslistan käyttämisen etu on siinä, että arviointi käy nopeammin ja tehokkaammin, kun useammassa säädöksessä olevat samaa asiaa koskevat vaatimukset on kerätty valmiiksi yhteen arvioitavaan vaatimukseen.

Järjestelmäarvioinnit

Tarkastuslistat järjestelmäarvioinneille mahdollistavat erilaisten poikkeama-analyysien tekemisen. Järjestelmäarviointeja voidaan tehdä esimerkiksi johtamisjärjestelmiin liittyen, silloin kun niitä ollaan kehittämässä. Myös erilaisia toimittaja-analyysejä voidaan suorittaa syöttämällä järjestelmään tarvittavia kriteereitä.

TOIMENPITEIDEN HALLINTAMODUULI

Toimenpiteidenhallintamoduuli mahdollistaa korjaavien toimenpiteiden tehokkaan seurannan ja hallinnan. Moduulin avulla käyttäjä pystyy luomaan ja vastuuttamaan erilaisia tehtäviä, katselmoimaan tehtävien tilaa ja asettamaan niille aikatauluja. Moduulissa kaikki havainnot ja poikkeamat kerätään yhteen paikkaan, josta niitä on helppo hallita. Tilanneraportteja voi ajaa haluamalleen ajanjaksolle.

PERUSTOIMINNALLISUUDET

Kolmen valittavissa olevan perusmoduulin lisäksi, järjestelmämme tarjoaa tiettyjä perustoiminnallisuuksia kaikille käyttäjille. Näitä ovat esimerkiksi:

Mittaristot

Käyttäjä voi muokata oman mittaristonsa oman näköisekseen sisältäen siihen sellaisia mittareita, jotka ovat itselle hyödyllisiä. Mittariston tarkoitus on näyttää tietoa sellaisessa muodossa, että käyttäjälle selviää hetkessä tilikohtainen tilanne.

Tekninen tukipalvelu

Palvelusta pääsee lähettämään viestiä tekniseen tukeen koska tahansa.

LISÄTOIMINNALLISUUDET

Lisätoiminnallisuuksia voi valita yhden tai useamman omien HSEQ-tarpeiden mukaan. Näitä ovat:

 • Koulutusrekisteri
 • Lupavelvoitteet
 • Kunnossapitoaikataulu
 • Kemikaaliluettelo
 • Asiakirjarekisteri
 • Sidosryhmäanalyysi
 • Omien vaatimusten rekisteri

ORGANISAATIOMALLI

Järjestelmää varten kehittämämme tietomalli on suunniteltu vastaamaan niin yhden toimipisteen pk-yrityksen kuin suurten, monikansallisten yritysten moniportaisten organisaatioiden tarpeita. Organisaatiot voivat tilata palveluunsa lisätilejä esimerkiksi toimipiste- tai toimialakohtaisesti. Tilin voidaan linkittää puurakenteeksi, jolloin sisältöä ja raportointia voidaan hallita ylhäältä alaspäin. Käyttöoikeudet määritetään tili- ja käyttäjäkohtaisesti, jolloin yrityksen erilaisten roolien ja tiedon jakamisen vaatimukset voidaan hyvin täyttää ja hallita.

Lawly_accounts
LAWLY ympäristölainsäädäntö

Ympäristölainsäädäntö

Ympäristölainsäädäntö koskettaa kaikkia yrityksiä. Yritystoiminnan luonteesta riippuen esimerkiksi kemikaalien käyttöä ja varastointia ja jätehuoltoa koskevia vaatimuksia voi olla sadottain. Vaatimusten sisällöistä, muutoksista ja täyttymisestä selvillä pysyminen pelkän Excel-taulukon voimin on iso ja riskialtis urakka.

LAWLY hoitaa vaatimusten tunnistamisen puolestasi. Mittaristojen ja työkalujen avulla pystyt johtamaan yrityksesi HSEQ-toimintaa ammattimaisesti. Vaatimusrekisterissä voit arvioida vaatimusten täyttymistä, osoittaa tehtäviä vastuuhenkilöille ja suunnitella asiat kuntoon. LAWLY kertoo, miten hyvin vaatimukset täyttyvät osa-alueittain. Tarvittaessa voit aina kysyä neuvoa asiantuntijoiltamme.

Palvelupaketti sisältää Suomen ja EU:n keskeiset ympäristölainsäädännön vaatimukset, mm. seuraavat osa-alueet:

 • Ympäristön- ja luonnonsuojelu
 • Jätehuolto
 • Kemikaalit ja muut vaaralliset aineet
 • Maaperänsuojelu
 • Ilmansuojelu
 • Vesiensuojelu
 • Meluntorjunta
 • Kiinteistöt ja maankäyttö
 • Pelastustoimi
 • Vaarallisten aineiden kuljetus
 • Ympäristövahingot

Lisäksi palveluun kuuluvat rekisterit ja luettelot.

Halutessasi voit hankkia palvelun yhteistilauksena työsuojelulainsäädännön kanssa (HSE). Tarjolla on myös kevyempi HSE LITE -palvelu.

LAWLY tunnistaa yritystäsi koskevat vaatimukset ja paketoi ne helposti käsiteltäväksi kokonaisuudeksi. LAWLY huolehtii vaatimusten päivityksistä ja ilmoittaa muutoksista. Palvelun avulla täytät vaivattomasti johtamisjärjestelmien velvoitteet lainsäädännön seuraamisesta ja voit myös osoittaa sen sidosryhmille.

Kenelle palvelu sopii?

Palvelu sopii kaikille yrityksille koosta ja toimialasta riippumatta.

LAWLY on tuttu myös ulkoisille arvioijille, sillä useimmat heistä käyttävät itsekin LAWLY-palvelua.

LAWLY työsuojelulainsäädäntö

Työsuojelulainsäädäntö

Palvelupaketti sisältää Suomen ja EU:n keskeiset työsuojelulainsäädännön vaatimukset, mm. seuraavat osa-alueet:

 • Yleinen turvallisuus
 • Työsuojelun valvonta ja hallinto
 • Työterveys
 • Nuoret työntekijät
 • Fysikaaliset tekijät
 • Kemialliset ja biologiset tekijät
 • Mekaaniset tekijät
 • Rakentaminen
 • Painelaitteet ja räjähteet
 • Rautatiet, alukset, satamat, metsätyöt

Halutessasi voit hankkia palvelun yhteistilauksena ympäristölainsäädännön kanssa (HSE). Tarjolla on myös kevyempi HSE Lite -palvelu.

Tee työtä turvallisesti

Työsuojelulainsäädännön tarkoituksena on parantaa työympäristöä ja -olosuhteita työntekijöiden työkyvyn turvaamiseksi ja ylläpitämiseksi, sekä ennalta ehkäistä ja torjua työtapaturmia, ammattitauteja ja muita työstä ja työympäristöstä johtuvia terveyden haittoja. Laki on pakottavaa oikeutta, eikä sen asettamasta minimitasosta voi poiketa sopimuksin.

Kenelle työturvallisuuslainsäädännön palvelupaketti sopii?

Työsuojelupäällikön tehtävänä on huolehtia, että yrityksesi työturvallisuus on hallinnassa ja kaikkia viranomaisvaatimuksia noudatetaan. Kokonaisuus on laaja ja määräävää lainsäädäntöä runsaasti. LAWLY muodostaa yritystäsi koskevan vaatimusrekisterin työsuojelulainsäädännön vaatimuksista. Voit aina kysyä neuvoa asiantuntijoiltamme.

LAWLY HSE lite

HSE Lite

Nyt voit hankkia myös HSE LITE -palvelun, joka on kevennetty versio LAWLY HSE -palvelustamme niin toiminnallisuuksien kuin hinnankin puolesta.

HSE LITE sisältää ympäristö- ja työturvallisuuslainsäädännön vaatimukset ja voit arvioida, täyttyykö vaatimus vai ei. Palvelu ei kuitenkaan sisällä muita Lawlyn mainioita ominaisuuksia, kuten rajoittamatonta käyttäjien määrää, riskienhallintatyökaluja tai mahdollisuutta luoda tehtäviä ja osoittaa niitä vastuuhenkilöille.

LAWLY HSE
HSE Lite LAWLY by Ramboll

Välillä vähempi riittää. Jos tarvitset palvelun ainoastaan ympäristö- ja työsuojelulainsäädännön vaatimusten tunnistamiseen, HSE LITE on ratkaisusi.

Kenelle palvelu sopii?

Kun tarvitset yksinkertaisen ympäristö- ja työsuojelulainsäädännön seurantapalvelun ilman laajempia ominaisuuksia ja toiminnallisuuksia, järkevin valinta on HSE LITE.

HSE LITE -palveluun sisältyy yhdet käyttäjätunnukset.

LAWLY johtamisjärjestelmästandardit

Johtamisjärjestelmästandardit

Palvelumme kattaa yleisempien johtamisjärjestelmästandardien (ISO 9001, 14001, 45001) vaatimuskriteeristöt, joiden avulla voidaan varmistua johtamisjärjestelmän vaatimustenmukaisuudesta.

Vaatimuskriteeristöt on tehty englanniksi, joten ne soveltuvat myös monikansalliseen toimintaympäristöön ja useissa eri maissa toimiville yrityksille.

Yhdistämällä nämä laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjohtamisen vaatimussisällöt Lawlyn auditointityökaluun saat erinomaisen toimivan sisältö- ja työkalukokonaisuuden johtamisjärjestelmän tason ja vaatimustenmukaisuuden arviointiin.

Johtamisjärjestelmästandardit ovat toimialariippumattomia. Siksi standardeissa käytetty kieli ja termistö kääntyvät hankalasti eri toimialojen tarkasteluun. Voi olla vaikea ymmärtää, mitä standardivaatimuksilla konkreettisesti tarkoitetaan. LAWLY tuo helpotuksen standardien sisällön ja  niiden asettamien dokumentointivaatimusten hahmottamiseen.

Kenelle palvelu sopii

Palvelu sopii yrityksille, joilla on nyt tai tulevaisuudessa johtamisjärjestelmä sekä henkilöille, jotka työskentelevät johtamisjärjestelmien kehittämisen, toteuttamisen tai arviointien parissa.

LAWLY omat vaatimukset -toiminto

Omat vaatimukset -toiminto

Yritystä koskevat myös muut kuin laista tulevat vaatimukset, esimerkiksi lupavelvoitteet, valvontamääräykset sekä omistajaohjaus- tai asiakasvaatimukset.

Näitä vaatimuksia hallinnoit ja ylläpidät Lawlyssa. Käyttöönoton helpottamiseksi voit tuoda vaatimukset suoraan Excel-tiedostosta. Voit osoittaa vaatimukset usealle eri toimipaikalle, esimerkiksi konserniohjauksen vaatimukset voivat olla samat yrityksen kaikille toimipaikoille.

Omat vaatimukst -toiminto Lawly by Ramboll

 

”Omat vaatimukset” toiminto on erillinen lisäpalvelu, joka voidaan liittää mihin tahansa olemassa olevaan sisältökokonaisuuteen.

Kenelle palvelu sopii?

Esimerkiksi kaivoksilla, satamilla ja teollisuuslaitoksilla on tyypillisesti ympäristö- ja kemikaalilupien asettamia ehtoja ja vaatimuksia satamäärin. Näiden hallinta ilman soveltuvaa työkalua on hankalaa, aikaavievää ja riskialtista.

LAWLY auditoinnit ja löydöksien hallinta

Auditoinnit ja löydöksien hallinta

Auditointityökalun avulla voit suunnitella ja toteuttaa sisäisiä ja ulkoisia auditointeja, arviointeja ja katselmuksia. Ne voivat perustua LAWLY-palvelun valmiisiin sisältökokonaisuuksiin tai omiin kriteeristöihin. Työkalu sisältää standardien 9001, 14001 ja 45001 vaatimuskriteeristöt (englanninkieliset).

Löydöksien kirjaaminen helppoa ja nopeaa. Voit käyttää mobiililaitetta ja liittää mukaan paikkatiedon ja valokuvan kohteesta.

Löydökset LAWLY by Ramboll

Mittariston avulla voit hallita löydösten käsittelyä ja korjaavien toimenpiteiden etenemistä. Graafiset raportit mahdollistavat auditointitulosten esittämisen selkeässä muodossa esimerkiksi johdon katselmusten yhteydessä.

Auditoinnit LAWLY by Ramboll

Auditointityökalu on lisäpalvelu, jonka avulla pääset suunnittelemaan ja toteuttamaan mitä tahansa lakisääteisiin vaatimuksiin tai yrityksesi johtamisjärjestelmiin liittyviä auditointeja. Voit käyttää auditointityökalua myös päivittäisten turvallisuushavaintojen tekemiseen ja hallinnointiin.

Kenelle palvelu sopii

Palvelu on tarkoitettu yrityksille, joissa tehdään sisäisiä tai ulkoisia auditointeja, arviointeja tai katselmuksia. Tyypillisiä käyttötapauksia ovat toimipisteiden auditoinnit, toimittaja-arvioinnit ja työmaakatselmukset.

Organisaatio suunnitellessa johtamisjärjestelmän käyttöönottoa, toimii GAP-arviointi erinomaisena lähtötilanteen kartoituksena. Tulokset tarjoavat valmiin työlistan tarvittavista toimenpiteistä sertifiointivalmiuden saavuttamiseksi. Sertifioiduille organisaatioille uudet ominaisuudet tarjoavat erinomaisen mahdollisuuden esimerkiksi uudistaa sisäisen auditoinnin menettelyjä.

Tarjoamme myös johtamisjärjestelmän kehittämiseen liittyviä asiantuntijapalveluita. Voimme auttaa mm. GAP-arviointien tai organisaation sisäisten auditointien toteuttamisessa.

LAWLY rekisterit ja luettelot

Rekisterit ja luettelot

Lawly tarjoaa helppokäyttöiset työkalut yrityksen toiminnan kannalta keskeisten rekisterien pitämiseen:

 • Kemikaaliluettelo – CLP:n ja GHS:n kanssa yhteensopiva kemikaaliluettelo työpaikalla tai toimipisteessä käytössä olevista kemikaaleista
 • Luvat, kortit ja pätevyydet – henkilöstön ja toimittajien koulutus- ja pätevyysrekisteri
 • Velvoitteet – Luvista ja muista lähteistä tulevien velvoitteiden rekisteri
 • Määräaikaishuollot ja tarkastukset – Laitteiden huolto- ja tarkastusrekisteri
 • Lakisääteiset dokumentit ja suunnitelmat – Lakisääteisten dokumenttien ja suunnitelmien rekisteri
 • Riskienhallinta – Työkalut ja mittaristot työturvallisuus-, ympäristö-, liiketoiminta- ja kemikaaliriskien tunnistamiseen ja hallintaan
 • Nähtävillä pidettävä lainsäädäntö – Ajantasainen lista ja linkkiluettelo työpaikalla nähtävillä pidettävästä lainsäädännöstä

Lainsäädäntö ja johtamisjärjestelmät edellyttävät erilaisten rekisterien ylläpitoa. Palvelumme muistuttaa määräaikojen lähestyessä, oli kyse sitten luvan vanhenemisesta, tarkastuksen määräajasta tai suunnitelman päivittämisestä. Rekistereihin voit myös tallentaa tarpeelliset dokumentit, jolloin ne ovat helposti saatavilla.

Kenelle palvelu sopii?

Rekisterityökalut sisältyvät kaikkiin Lawlyn palvelupaketteihin pois lukien HSE LITE -palvelu.

LAWLY HR-lainsäädäntö

HR -lainsäädäntö

Palvelupaketti sisältää Suomen ja EU:n keskeiset työsuhde- ja henkilöstölainsäädännön vaatimukset, mm. seuraavat lait ja asetukset:

 • Työaikalaki
 • Työsopimuslaki
 • Vuosilomalaki
 • Vuorotteluvapaalaki
 • Yhdenvertaisuuslaki
 • Laki työriitojen sovittelusta
 • Laki työntekijöiden lähettämisestä
 • Opintovapaalaki
 • Palkkaturvalaki

Palveluun kuuluvat lisäksi mm. ajantasainen yrityksen sisäverkossa jaettava Nähtävillä pidettävä lainsäädäntö -sivusto, henkilöstön koulutusrekisteri ja sekä lakisääteisten dokumenttien ja suunnitelmien rekisteri.

Työ- ja henkilöstölainsäädännöllä pyritään edistämään työnantajan ja työntekijöiden yhteistyötä erilaisissa työhyvinvointia koskevissa asioissa sekä varmistamaan henkilöstölle annettavat riittävät tiedot yrityksen tilasta ja tulevaisuuden suunnitelmista. Tavoitteena on myös parantaa työntekijöiden asemaa esimerkiksi kehittämällä heidän mahdollisuuksiaan vaikuttaa päätöksiin, jotka koskevat heidän työtään, työolojaan sekä asemaansa yrityksessä.

Kenelle palvelu sopii

Palvelu on tarkoitettu henkilöille, joiden on oltava selvillä henkilöstölainsäädännön asettamista vaatimuksista ja velvoitteista esimerkiksi yritysten talous- ja henkilöstöhallinnolle sekä tilitoimistojen ja vuokratyöyritysten johdolle ja asiantuntijoille.

LAWLY ajoneuvolainsäädäntö

Ajoneuvo­lainsäädäntö

Palvelupaketti sisältää Suomen ja EU:n keskeiset ajoneuvosäädännön vaatimukset, jotka koskettavat muun muassa:

 • Liikennettä ja ajoneuvoja
 • Liikennevälineiden rekisteröintiä
 • Kuljettajaa, ajokorttia sekä ajo-oikeutta
 • Ajoneuvojen teknisiä vaatimuksia
 • Ajoneuvon käyttöä
 • Katsastustoimintaa ja ajoneuvon hyväksymistä
 • Ajoneuvon rakenteen muuttamista
 • Ammattikuljettajia

Ajoneuvolainsäädännön tavoitteena on liikenneturvallisuuden parantaminen ja tieliikenteen aiheuttamien ympäristöhaittojen vähentäminen. Tieliikenne on osittain kotimaisen sääntelyn piirissä, kun taas ajoneuvojen tekniset vaatimukset tulevat pääosin EU-lainsäädännöstä.

Kenelle palvelu sopii

Palvelu on tarkoitettu kuljetusalan yrityksille, joissa vastuullisuus niin turvallisuus-, laatu- kuin ympäristöasioissa on toiminnan perusta.

Liikenneturvallisuuden ja ympäristöystävällisyyden huomiointi ja tuominen käytäntöön tieliikenteessä tapahtuvaan työhön ovat menestyksekkään yrityksen elinehto.

LAWLY tietosuoja

Tietosuojalainsäädäntö

Palvelupaketti sisältää Suomen ja EU:n keskeiset tietosuojalainsäädännön vaatimukset, mm. seuraavat lait ja asetukset:

 • Henkilötietolaki
 • Tietosuoja-asetus
 • Laki yksityisyyden suojasta työelämässä
 • Tietoyhteiskuntakaari
 • Laki oikeudesta työntekijän tekemiin keksintöihin
 • Kuluttajansuojalaki
 • Laki vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista
 • EU-US Privacy Shield
 • Laki sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä

Tietosuojalainsäädäntö elää EU:n uuden tietosuoja-asetuksen myötä edelleen merkittävää murroskautta. Tietosuoja-asetuksen osalta siirtymäaika päättyi jo toukokuussa 2018, mutta käytännöt hakevat vielä muotoaan. Jokainen henkilötietoja käsittelevä organisaatio joutuu noudattamaan tietosuojavaatimuksia. Tämä koskee tietysti lähes jokaista yritystä, sillä erilaisia henkilörekistereitä on paljon: asiakasrekistereitä, erilaisia markkinointirekistereitä sekä rekistereitä työntekijöihin liittyvistä tiedoista.

Henkilötiedolla tarkoitetaan kaikenlaisia luonnollista henkilöä tai hänen ominaisuuksiaan tai elinolosuhteitaan kuvaavia merkintöjä, jotka voidaan tunnistaa häntä tai hänen perhettään tai hänen kanssaan yhteisessä taloudessa eläviä koskeviksi (HetiL 3 §).

Henkilötieto kannattaa tietosuoja-asetuksen vaikutuksia arvioidessa ymmärtää mieluummin laajasti kuin suppeasti: ei siis pelkästään nimi tai sosiaaliturvatunnus, vaan myös sähköpostiosoite, puhelinnumero, joissain tapauksissa IP-osoite.

Kenelle palvelu sopii?

Palvelu on tarkoitettu kaikille yrityksille, jotka pitävät tai käsittelevät rekistereitä ja jotka haluavat varmistaa, että tietosuoja-asetuksen ja kansallisen lainsäädännön vaatimukset täyttyvät.

Sisällön tietosuojaosioon tuottaa kumppanimme Asianajotoimisto Norra.

LAWLY elintarvikelainsäädäntö

Elintarvike­lainsäädäntö

67 lakia, 340 vaatimusta. Elintarviketoimintaan liittyvät säädökset kontaktimateriaaleista jalostavan tuotannon vaatimuksiin. Eviran yksityiskohtaiset ohjeet pakkausmerkinnöistä ja terveysväitteistä. Päälle vielä vuoden 2019 ulottuva lakiuudistus. Elintarvikealaa koskevan lainsäädännön selvittäminen on suunnaton urakka.

LAWLY-palvelussa säädökset on purettu vaatimuksiksi. Palvelussa valitaan toimiala, minkä jälkeen palvelu esittää yrityksen omaa toimintaa koskevia tarkentavia kysymyksiä. Lopputuloksena palvelussa näkyvät vain ne nimenomaiset vaatimukset, jotka yrityksen on toiminnassaan täytettävä.

Elintarviketurvallisuus- ja laatujärjestelmät edellyttävät menettelytapoja, joilla säädöksiä ja niiden täyttymistä seurataan. Pelkkä lain noudattaminen ei siis riitä, vaan se on pystyttävä myös osoittamaan. Tähän tarpeeseen ei ole Lawlya parempaa työkalua.

Palvelupaketti sisältää keskeiset Suomen ja EU:n elintarvikealaa koskevat laki- ja säädöskokonaisuudet, jotka koskevat:

 • Elintarvikehuoneistojen rakenteellisia ja toiminnallisia vaatimuksia eri toimialoilla
 • Elintarvikkeiden käsittelyä, säilytystä ja kuljetusta
 • Omavalvontaa
 • Pakkausmerkintöjä ja elintarvikkeiden markkinointia
 • Elintarvikevalvontaa

Elintarvikelainsäädännöllä varmistetaan elintarvikkeiden turvallisuus ja laatu sekä niistä annettujen tietojen paikkansapitävyys. Sen tarkoituksena on suojata kuluttajia terveysvaaroilta ja taloudellisilta tappioilta. Laki myös takaa elintarvikkeiden alkuperän jäljitettävyyden. Elintarvikealan yrityksille lainsäädännön seuraaminen on ehdoton välttämättömyys. Toimijoilla on nimittäin velvollisuus ottaa selvää toimintaansa koskevista säädöksistä.

Kenelle palvelu sopii

Palvelu on tarkoitettu elintarvikealalla toimiville yrityksille kuten ammattikeittiöille, ravintoloille ja kahviloille, elintarvikkeiden valmistajille ja tuotekehittäjille.

Sisällön elintarkeosioon tuottaa kumppanimme Biosafe.

contact us

Ulkomaiden sisällöt

Meillä on 15.000 asiantuntijaa 35 maassa ja yhteistyöverkostojen avulla operoimme lähes kaikkialla maailmassa. Laajennamme palveluamme parhaillaan koko Ramboll verkostoon, joten olemme valmiit palvelemaan sinua missä vain meitä tarvitset.

Palvelu on jo nyt saatavilla Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa. Sisällön tuotamme aina sekä paikallisella kielellä, että englanniksi.

Kysy lisää asiantuntijoiltamme.

LAWLY on apunasi, kun tarvitset tunnistaa ja seurata vaatimuksia myös ulkomailla. Ja tietysti myös suomen vaatimukset saat halutessasi englannin kielellä.

Kenelle palvelu sopii

Elämme globaalissa ympäristössä ja meillä kaikilla on toimintaa ja kumppaneita eri puolilla maailmaa. On siis hyvä huolehtia, että noudatamme paikallisia vaatimuksia ja että kumppanimme ovat situtuneet samoihin velvoitteisiin kuin itsekin.