HSEQ-asiantuntijamme

Rambollin HSEQ –asiantuntijatiimi palvelee laaja-alaisesti kaikissa työterveyteen ja turvallisuuteen, ympäristöasioihin sekä laatuun (HSEQ) liittyvissä tarpeissa.

Asiantuntijamme auttavat

 • lakisääteisten ja muiden vaatimusten tunnistamisessa
 • vaatimusten täyttymisen arvioinnissa
 • tukevat toiminnan systematisointia ja kehittämistä johtamisjärjestelmien moniosaajina
 • varmistavat toiminnan jatkuvuuden ja häiriöttömyyden myös poikkeustilanteissa

Valmennus- ja koulutuspalvelumme tukevat HSEQ-asioiden jalkauttamisessa käytäntöön sekä henkilöstön osaamisen kehitystä.

Tiimin toimintaa tukevat koko Rambollin muu palvelutarjonta ja osaamisalueet, kuten näytteenotto- ja mittauspalvelut, ympäristöhallinnan ja kiertotalouden kehityspalvelut, palvelumuotoilu, projektinjohto- ja kiinteistöpalvelut sekä muut suunnittelu- ja asiantuntijapalvelut.

Ota yhteyttä info@lawly.fi
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@ramboll.fi

Lue kaikkien asiantuntijoiden esittelyt
Nina Cross

Nina Cross

Department Manager

Lue lisää

Petri Blomberg

Petri Blomberg

Senior Consultant, HSEQ/
HSEQ Manager

Lue lisää

Fenia Niemitz

Fenia Niemitz

Senior Consultant, HSEQ/
HSEQ Manager

Lue lisää

Vesa_Pekka Melleri

Vesa-Pekka Melleri

Senior Consultant, HSEQ/
HSEQ Manager

Lue lisää

Sanna Anttila

Sanna Anttila

Senior Consultant, HSEQ/
HSEQ Manager

Lue lisää

Petri Vaattovaara

Petri Vaattovaara

Senior Consultant, HSEQ/
HSEQ Manager

Lue lisää

LAKISÄÄTEISET JA MUUT VAATIMUKSET

Rambollin kokeneet ammattilaiset sekä Lawly-pilvipalvelu auttavat tunnistamaan ja täyttämään kaikki toimintaa koskevat lakisääteiset ja muut vaatimukset.

Rambollin HSEQ-asiantuntijatiimi tukee vaatimusten tunnistamisessa, vaatimusten tulkinnassa ja niiden täyttymisen arvioinnissa sekä vaatimusten edellyttämien toimien täytäntöönpanossa. Asiantuntijamme auttavat lakisääteisten suunnitelmien laadinnassa (esimerkiksi työsuojelun toimintaohjelmat, pelastussuunnitelmat, räjähdyssuojausasiakirjat, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmat) ja muun vaatimustenmukaisuuden osoittamiseen tarvittavan dokumentaation laadinnassa.

Tiimimme riskienhallinnan ammattilaiset auttavat muun muassa suunnittelemalla ja toteuttamalla lain edellyttämiä riskienarviointeja - olipa kysymys sitten ympäristöasioista, työturvallisuudesta tai kone- ja laiteturvallisuudesta. Olemme tukena myös riskienhallinnan edellyttämien toimenpiteiden suunnittelussa ja tarvittaessa toteuttamisessa.

JOHTAMISJÄRJESTELMÄT

Rambollin HSEQ-tiimin asiantuntijat opastavat ja ohjaavat asiakkaita johtamisjärjestelmien (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001, ISO 27001) rakentamisessa, kehittämisessä sekä ylläpidossa.

Pitkällä käytännön kokemuksella ja hyviksi todetuilla menetelmillä

 • kartoitamme asiakkaan toiminnan ja johtamisjärjestelmien nykytilanteen (GAP-analyysi),
 • autamme kehitysalueiden ja kehityksen painopisteiden tunnistamisessa,
 • opastamme ja ohjaamme tarvittavien  toimenpiteiden suunnittelussa ja olemme tukena niiden toteuttamisessa.

Työkalupakistamme löytyy eri tilanteisiin ja erilaisiin toimintaympäristöihin soveltuvia valmiita malleja muun muassa

 • sidosryhmien tunnistamiseen,
 • riskien ja mahdollisuuksien arviointiin ja hallintaan,
 • HSE-näkökohtien tunnistamiseen,
 • toimenpiteiden suunnitteluun ja toiminnan ohjaamiseen (HSEQ-ohjelmat, menettely- ja työohjemallit),
 • mittaamiseen (KPI-mittarimallit) sekä
 • toiminnan tason arviointiin.

Olemme tarvittaessa apuna myös asiakkaan koko toimitusketjun riskien ja HSEQ-asioiden hallinnassa. Meillä on valmiita malleja muun muassa toimittajien arviointiin (toimittaja-arviointikriteeristöt ja toimittaja-auditoinnit) sekä tuotteiden ja palvelujen elinkaarivaikutusten arviointiin (LCA-laskenta, elinkaariarvioinnit, hiilijalanjälki- ja hiilikädenjälkilaskenta). Asiantuntijamme auttavat myös tuotteisiin liittyvien materiaalivaatimusten arvioinnissa ja vaatimusten täyttymisen varmistamisessa (REACH, RoHS).

Olemme tarvittaessa apuna myös asiakkaan koko toimitusketjun riskien ja HSEQ-asioiden hallinnassa

HÄTÄ- JA POIKKEUSTILANNEVALMIUS JA VARAUTUMINEN

Pelastusturvallisuus ja hätä- & poikkeustilannesuunnittelu on HSEQ -tiimin vahvaa osaamisaluetta; laadimme toiminnan edellyttämät suunnitelmat ja toiminnalta edellytetyn dokumentaation (pelastussuunnitelmat, räjähdyssuojausasiakirjat, sammutusvesien hallintasuunnitelmat, varautumis- ja jatkuvuussuunnitelmat), opastamme ja ohjaamme käytännön toiminnassa ja autamme testaamaan suunnitelmien toimivuutta käytännössä organisoimalla poikkeustilanneharjoituksia.

Toteutamme myös liiketoiminnan riskitarkasteluja, jossa tunnistetaan toiminnan kannalta olennaiset sidosryhmät, toiminnan ja toimitusketjun ominaispiirteet ja niihin liittyvät riskit. Systemaattisuuden varmistamiseksi autamme laatimaan liiketoiminnan jatkuvuussuunnitelman. Voimme tarvittaessa myös testata sen toimivuutta käytännössä joko suunnittelemalla ja toteuttamalla asiakkaidemme kanssa simuloituja ja/tai käytännön harjoituksia sekä auditoimalla toimintaa käytännössä.

Onsite-palvelut

HSEQ-tiimin kokeneet asiantuntijat toimivat yrityksissä apuna arjessa tarpeen mukaan. Asiantuntijamme voi toimia tilapäisenä tai pysyvänä lisäresurssina rakentamassa ja ylläpitämässä johtamisjärjestelmiä, kehittämässä HSEQ-toimintaa, luomassa uusia menettelyjä tai auttamassa erilaisten vaatimusten tulkinnassa ja niiden vaatimien toimien käytäntöön viemisessä. Voimme lisäksi toimia yhdessä sovitun suunnitelman mukaisesti ohjaavassa roolissa jatkuvan parantamisen varmistamiseksi.

Tarjoamme myös turvallisuusvalvontaa työmaille sekä resursseja lakisääteisiin rooleihin kuten työsuojelupäällikkö, vaarallisten aineiden kuljetusten turvallisuusneuvonantaja tai kemikaalien käytönvalvonta.

Rambollilla on laaja-alaista asiantuntemusta myös kaikkiin yritysten mittaustarpeisiin – oli kyse sitten sisä- tai ulkoilman laadusta, melusta, päästöjen pitoisuuksien mittaamisesta tai luparajojen velvoitetarkkailusta.

KOULUTUS JA VALMENNUS

Rambollin HSEQ-tiimi tarjoaa monipuolisia ja ajantasaisia koulutus- ja valmennuspalveluita yritysten muuttuviin tilanteisiin.

Olemme luoneet valmiita malleja erilaisiin asiakkaan osaamisen ja tietoisuuden kehittämistarpeisiin (mm. linjaorganisaation ja henkilöstön turvallisuus, ympäristöasioiden hallinta, riskienhallinta, ongelmanratkaisu, tapaturmien tutkinta ja juurisyyanalyysi). Toteutamme myös yleisesti tunnettujen mallien mukaisia koulutuksia kuten Työturvallisuuskorttikoulutus.

Koulutukset ja valmennukset toteutetaan pääsääntöisesti yrityskohtaisesti räätälöitynä. Pyrimme aina hyödyntämään mahdollisimman paljon osallistavia valmennusmenetelmiä ja hakemaan valmennuksissa käytettävät esimerkit asiakkaan omasta toiminnasta.